Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden WebIntense BV

1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: WebIntense BV, Hanninkhoek 42, 7546AA  Enschede, KVK: 70647666, BTW: 858407073B01.
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van WebIntense BV.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op
alle overeenkomsten die
Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
overeen gekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag
Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan
en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3 Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien
en voor zover zich onvoorziene
kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten
der overeenkomst, dan wel na het
verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en
voorschotten.

4 Adviezen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke
geen betrekking hebben op de verstrekte
opdracht.

5 Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen,
documenten, afbeeldingen, tekeningen,
programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk
worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze
worden bekend gemaakt, noch door
Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het
doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer
verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen
14 dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op
verzoek van Opdrachtnemer een naar diens
oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet
binnen de gestelde termijn aan voldoet
raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en
zijn schade op Opdrachtgever te
verhalen.
6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is
onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen.
Indien de factuur al is gestuurd voordat de
opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de
ontvangst van de dienst. Als de betaling niet
binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de
wettelijke rente in werking zonder dat een
aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk
aan de overeenkomstig het Burgerlijk
Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2
BW).
6.6 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met
consumenten is gelijk aan de
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel
6:119 en 120 lid 1 BW).
6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle
buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.
6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening
overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten
door Opdrachtgever verschuldigd.
6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld,
komen alle proceskosten die hij in verband met
deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten
indien hij door omstandigheden, welke buiten
zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte
was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.
7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen,
weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren
gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden
ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de
ontbinding geleden schade.

8 Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van
de betreffende overeenkomst om welke reden
dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.
8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de
met Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of
onder curatelenstelling van
Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd
onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten,
waaronder begrepen het recht op vergoeding van
de door de ontbinding geleden schade.
9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer
gehouden tot enige vergoeding van schade
aan opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door
Opdrachtnemer verhindert, heeft
Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in
ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of
grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken,
waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op
vergoeding van de door deze ontbinding
geleden schade.

10 Annuleringsregeling

10.1 In geval van annulering door de opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening
gebracht:
a. 2 weken voor de aanvangsdatum: volledige bedrag zoals in de opleidingsovereenkomst
staat.
b. 1 maand tot 2 weken voor aanvangsdatum: helft van het bedrag als in de
opleidingsovereenkomst staat.

11 Reclames, klachten

11.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen
7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare
gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen,
dat de afgeleverde zaak niet aan
overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

12 Klachten- en beroepsregeling

12.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer om het probleem op te
lossen.
12.2 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de opdrachtgever zijn klacht
schriftelijk melden, binnen 2-4 weken na het eerste
gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord.
12.3 Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost, wordt in overleg een
mediator/rechtbank mediator benoemd. De afspraken die in de mediation gemaakt worden zijn bindend.
12.4 In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.
12.5 Een klacht zal door opdrachtnemer te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.
12.6 Klachten en de wijze van afhandeling worden door opdrachtnemer geregistreerd en
voor de duur van 2 jaar bewaard.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever,
die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van
een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor
vergoeding alleen in aanmerking komt die
schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de
branche geldende gebruiken, verzekerd had
behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
13. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en
dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
13. 2b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of
tijdens de uitvoering van het werk of de montage van
geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of
aan zaken welke zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
13. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer
nimmer aansprakelijk.
13. 2d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door
Opdrachtgever te betalen prijs gering is in
verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
13. 2e Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering
overgaat, zal de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

14 Toepasselijk recht

14.1 Nederlands recht is van toepassing

15 Privacy Verklaring

WebIntense BV en de aan haar gelieerde webshops en websites werken volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25-05-2018. Lees hier onze Privacy Verklaring.